White Denim Jacket w/Blue Back

Joy Eliza

LV spandex fabric on white denim